Μεγιστοποίηση της Aποδοτικότητας: Aεροδυναμική με τη Μέθοδο Vortex Lattice (VLM)

Γεώργιος Λούκας
Γεώργιος Λούκας

Μηχανικός ΣΜΑ, MSc ΕΜΠ & ΕΑΠ

Εισαγωγή
Η αεροδυναμική ανάλυση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση αεροσκαφών, επηρεάζοντας παράγοντες που κυμαίνονται από την αποδοτικότητα των καυσίμων έως τη δομική ακεραιότητα. Η υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) αποτελεί εδώ και καιρό τον ακρογωνιαίο λίθο των αεροδυναμικών προσομοιώσεων, προσφέροντας λύσεις υψηλής πιστότητας. Ωστόσο, για ορισμένες εφαρμογές εναλλακτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος Vortex Lattice παρουσιάζουν σαφή πλεονεκτήματα. 

Αποδοτικότητα
Ένα βασικό πλεονέκτημα της χρήσης κωδίκων της μεθόδου Vortex Lattice είναι η υπολογιστική τους αποδοτικότητα. Σε σύγκριση με τις προσομοιώσεις CFD, οι οποίες μπορεί να είναι υπολογιστικά εντατικές και χρονοβόρες, οι μέθοδοι Vortex Lattice προσφέρουν ταχύτερη αεροδυναμική ανάλυση [4]. Αυτή η αποτελεσματικότητα είναι ιδιαίτερα επωφελής κατά τα προκαταρκτικά στάδια σχεδιασμού ή κατά τη διεξαγωγή παραμετρικών μελετών όπου απαιτούνται πολλαπλές επαναλήψεις.

Ορισμός Vortex Lattice Method
Οι μέθοδοι πλέγματος στροβίλων (Vortex Lattice Methods – VLM) είναι αριθμητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική ρευστοδυναμική, κυρίως κατά τα αρχικά στάδια σχεδιασμού και ανάλυσης αεροσκαφών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των κωδίκων VLM.

Table
Πίνακας 1 Ανασκόπηση κωδίκων VLM [6]

Οι μέθοδοι αυτές προσεγγίζουν την αεροδυναμική συμπεριφορά των αντωτικών επιφανειών, όπως οι πτέρυγες ή τα πτερύγια από ρότορες, διαιρώντας τες σε ένα πλέγμα στροβίλων. Εφαρμόζοντας θεμελιώδεις αρχές της αεροδυναμικής και της θεωρίας της δυναμικής ροής, η VLM υπολογίζει τις επαγόμενες ταχύτητες και τις δυνάμεις που ασκούνται από αυτούς τους στροβίλους μεταξύ τους και στις στερεές επιφάνειες (Εικόνα 1). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους μηχανικούς να εκτιμούν γρήγορα την άντωση, την οπισθέλκουσα και άλλα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά πολύπλοκων διαμορφώσεων, βοηθώντας στον πρωταρχικό σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση αεροσκαφών. 

img3
Εικόνα 1 Unsteady Vortex Lattice Method (Katz and Plotkin)

Μεταβατική Ικανότητα (Ασταθή Φαινόμενα)
Οι μέθοδοι Vortex Lattice υπερέχουν στην αποτύπωση ασταθών αεροδυναμικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων μεταβατικών φαινομένων όπως οι αλληλεπιδράσεις πτέρυγας-άτρακτου-φορτίων και ο διαχωρισμός φορτίων [1]. Αυτές οι μέθοδοι, όπως η μέθοδος Unsteady Vortex Lattice Method (UVLM), επιτρέπουν στους μηχανικούς να προσομοιώνουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ροής με λογική υπολογιστική αποδοτικότητα [1]. Τέτοιες δυνατότητες είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια ελιγμών ή υπό ποικίλες συνθήκες λειτουργίας.

Πρακτικότητα για σύνθετες διαμορφώσεις
Ένα άλλο πλεονέκτημα έγκειται στην πρακτικότητα των μεθόδων VLM, ειδικά για διαμορφώσεις με πολλαπλές αντωτικές διατάξεις. Αυτές οι μέθοδοι παρέχουν μια γρήγορη προσέγγιση μοντελοποίησης που βασίζεται στη θεωρία δυναμικής ροής (potential flow theory), καθιστώντας τις ιδιαίτερα κατάλληλες για διαμορφώσεις με αντωντικές διατάξεις [2]. Αποτυπώνοντας αποτελεσματικά την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών επιφανειών ανύψωσης, οι μηχανικοί μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την αεροδυναμική συμπεριφορά σύνθετων διαμορφώσεων αεροσκαφών.

Αποδεκτή ακρίβεια
Ενώ οι μέθοδοι Vortex Lattice μπορεί να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο πιστότητας με το CFD, παρέχουν αποδεκτή ακρίβεια για πολλές εργασίες αεροδυναμικής μοντελοποίησης, ιδίως για δυναμικές εφαρμογές αιχμής [5]. Όταν συνδυάζονται με μεθόδους 3D Panel, οι μέθοδοι Vortex Lattice μπορούν να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα για ένα ευρύ φάσμα αεροδυναμικών σεναρίων, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ υπολογιστικού κόστους και ακρίβειας. Ένα παράδειγμα οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

img4
Εικόνα 2 Οπτικοποίηση Επίλυσης VLM (ROS solver Θ. Λέκας & Γ. Λούκας)

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, τα οφέλη από την επίλυση με χρήση της Vortex Lattice Method για μεταβατικούς τρισδιάστατους αεροδυναμικούς υπολογισμούς είναι εμφανή. Η υπολογιστική τους αποτελεσματικότητα, η μεταβατική τους ικανότητα, η πρακτικότητα για πολύπλοκες διαμορφώσεις και η αποδεκτή ακρίβειά τους τα καθιστούν πολύτιμα εργαλεία στο σχεδιασμό και την ανάλυση αεροσκαφών. Ενώ το CFD παραμένει απαραίτητο για λεπτομερείς αναλύσεις, οι μέθοδοι Vortex Lattice Methods προσφέρουν μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση για γρήγορες αεροδυναμικές αξιολογήσεις, ειδικά κατά τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Καθώς οι υπολογιστικές ικανότητες συνεχίζουν να εξελίσσονται, αυτές οι μέθοδοι είναι πιθανό να διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις αεροδυναμικές προσομοιώσεις.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Kaykayoglu, R. (1996). Application of the Vortex Lattice CFD Method to Obtaining Unsteady Aerodynamic Predictions About Wing/Fuselage/Pylon/Store Configuration Including Store Separation. https://doi.org/10.2514/6.1996-168
  2. Gao, W., Liu, Y., Li, Q., & Lu, B. (2023). Aerodynamic Modeling and Simulation of Multi-Lifting Surfaces Based on the Unsteady Vortex Lattice Method. Aerospace, 10(2), 203. https://doi.org/10.3390/aerospace10020203
  3. van Kappel, R.H.M. (2012). Aerodynamic Analysis Tool for Dynamic Leading Edge Inflated Kite Models: A Non-Linear Vortex Lattice Method. Delft University of Technology.
  4. Wikipedia contributors. (2022, January 15). Vortex lattice method. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_lattice_method
  5. Peerlings, B. (2018). A review of aerodynamic flow models, solution methods and solvers – and their applicability to aircraft conceptual design. Literature study report.
  6. Joshi, H., & Thomas, P. (2023). Review of vortex lattice method for supersonic aircraft design. The Aeronautical Journal, 127(1317), 1869–1903. https://doi.org/10.1017/aer.2023.25

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags