Η Συστημική Ανάλυση ως Μέθοδος Βελτιστοποίησης της Διαθεσιμότητας του Αεροπορικού Στόλου

120629 F KZ812 099

Η Συστημική Ανάλυση είναι η εφαρμογή της Συστημικής Σκέψης με μορφή μεθοδολογιών, συμπερασμάτων και εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων οργάνωσης και διοίκησης τα οποία χαρακτηρίζονται από ασαφή διατύπωση (wicked problems) και υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας (complexity) (Παπαϊωάννου, 2021). Η σκοπιμότητα της Συστημικής Ανάλυσης συνοψίζεται από τον Ackoff (1979) ως εξής: Οι “managers” δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τα […]