Πολυφασματικοί Αισθητήρες και Χρήση τους σε Αποστολές ISR και Αναγνώρισης Στόχων από ΣμηΕΑ και Περιπλανώμενα Πυρομαχικά

Multispectral ISR

Οι ηλεκτροπτικοί (Η/Ο) αισθητήρες αποτελούν συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήμα, λειτουργώντας στο υπεριώδες, ορατό, ή υπέρυθρο τμήμα του φάσματος. Μία από τις συνήθεις εφαρμογές τους αποτελεί η καταγραφή και απεικόνιση εικόνας, με στόχο τον εντοπισμό, αναγνώριση, και παρακολούθηση στόχων ενδιαφέροντος. Οι κοινοί Η/Ο αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα σε ένα ενιαίο και ευρύ […]