Προτεινόμενη Ολοκληρωμένη Στρατηγική Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ)

Μπάμπης Παπασπύρος
Μπάμπης Παπασπύρος

Ταξίαρχος εν αποστρατεία Μηχανικός ΣΜΑ, πρώην Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε τον σχολιασμό μας στο: ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 11
Διανοητική ιδιοκτησία

πνευματικη ιδιοκτησια

Το εν λόγω άρθρο καθορίζει το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Το άρθρο 11 είναι γενικόλογο αφήνοντας κενά και ασάφειες, χωρίς να καλύπτει πλήρως και σε βάθος ένα τόσο σοβαρό & μείζον θέμα. Ως εκ τούτου απαιτείται περαιτέρω ανάλυση του και κάλυψη όλων των περιπτώσεων.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση το θέμα της Διανοητικής περιουσίας να βασίζεται: 

  • σε συγκεκριμένη-εγκεκριμένη σύμβαση καινοτομίας

  • σε μια Στρατηγική Πνευματικής Ιδιοκτησίας με άξονες και αρχές

Κατωτέρω παρατίθεται ένα υπόδειγμα Στρατηγικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Στρατηγική Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ)
Δεδομένων των νόμιμων συμφερόντων τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) όσο και της βιομηχανίας σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), η προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκει την επίτευξη κατάλληλης και λογικής ισορροπίας μεταξύ των εμπορικών συμφερόντων της βιομηχανίας και του στόχου του ΥΠΕΘΑ, να διατηρήσει τα υψηλότερα επίπεδα ικανότητας που απαιτούνται για προστασία των εθνικών συμφερόντων της χώρας.
Η στρατηγική ΔΠΙ επιδιώκει να αναγνωρίσει τη συνεισφορά και των δύο συμβαλλόμενων μερών σε μια σύμβαση καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, τεχνογνωσίας, πόρων και χρηματοδότησης.
Οι στόχοι αυτής της Στρατηγικής ΔΠΙ είναι:
•    να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την ανάπτυξη από την αμυντική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής ευθυγραμμισμένων με τις αμυντικές στρατηγικές προτεραιότητες
•    να προστατεύει, να διατηρεί και να υποστηρίζει στρατηγικά την σημαντική Κυρίαρχη Βιομηχανική Δυνατότητα στην αμυντική βιομηχανία.
•    η εξασφάλιση ποιότητας-τιμής της ΔΠΙ και άλλων δικαιωμάτων, σε τεχνολογίες που χρηματοδοτούνται από τον Έλληνα φορολογούμενο μέσω του ΕΛΚΑΚ και απαιτούνται από το ΥΠΕΘΑ. 

•   να διασφαλίζει ότι η βιομηχανία μπορεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των τεχνολογιών μέσω του ΕΛΚΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του ΥΠΕΘΑ και την ικανότητα της βιομηχανίας να εκμεταλλεύεται εμπορικά (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού) καινοτόμες τεχνολογίες και
•    να επιτύχει αυτούς τους στόχους αξιοποιώντας τις υπάρχουσες δυνατότητες της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης και ανάπτυξης της τεχνογνωσίας των εταιρειών και ερευνητικών φορέων (όπως τα Ερευνητικά Κέντρα και πανεπιστήμια)
ΑΡΧΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΠΙ)
Οι ακόλουθες αρχές θα υποστηρίζουν αυτές τις ρυθμίσεις ΠΙ:
Αρχή 1 – Ιδιοκτησία Innovation IP
Το ΥΠΕΘΑ δεν θα επιδιώξει να κατέχει την ΠΙ (συμπεριλαμβανομένης της Innovation IP που δημιουργήθηκε από κοινού με συμμετέχοντες), εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την απαίτηση της ιδιοκτησίας.
Η σύμβαση Καινοτομίας μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους στη χρήση του Innovation IP, εάν είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων εθνικής ασφάλειας ή  επιχειρησαικών απαιτήσεων
Αρχή 2 – Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα αναγνωρίζουν τις σχετικές συνεισφορές ΥΠΕΘΑ και συμμετεχόντων
Το πρότυπο σύμβασης καινοτομίας θα παρέχει ένα ελάχιστο “προεπιλεγμένο” σύνολο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να προσαρμοστεί κατόπιν συμφωνίας ώστε να αντικατοπτρίζει τις ειδικές συνθήκες μιας Σύμβασης Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συνεισφορών προς την
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να γίνει και να συμφωνηθούν αλλαγές  σε κάθε νέα φάση χρηματοδότησης μιας σύμβασης καινοτομίας.
Αρχή 3 – Δικαιώματα ΥΠΕΘΑ στην IP Innovation και στο Background IP (πνευματική ιδιοκτησία που υπήρχε και κατέχει κάποιος πριν από την έναρξη της σύμβασης)
Το υπόδειγμα Σύμβασης Καινοτομίας βασίζεται σε μια υπόθεση ότι, η συνεισφορά του συμμετέχοντος είναι μεγαλύτερη από τη συνεισφορά του ΥΠΕΘΑ και ως εκ τούτου προβλέπει μόνο περιορισμένη Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που πρέπει να παραχωρηθούν στο ΥΠΕΘΑ:
    • το ΥΠΕΘΑ θα λάβει άδεια χρήσης του Innovation IP και του Background IP εσωτερικά στο πλαίσιο Δραστηριοτήτων ΥΠΕΘΑ για Ανάπτυξη Δυνατοτήτων και
    • τα δικαιώματα να παραχωρεί περαιτέρω άδεια χρήσης Innovation IP ή Background IP σε τρίτους περιορίζεται στα ακόλουθα:
– καταστάσεις χρεοκοπίας ή αφερεγγυότητας και
– για IP σε τεχνικά δεδομένα που σχετίζονται με τη μορφή, την προσαρμογή και τη λειτουργία. Τα δεδομένα δοκιμών παραχωρούνται με άδεια, σε σχέση με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε αμυντικό σύστημα ή ενσωμάτωση τεχνολογίας τρίτων σε αμυντικό σύστημα σχετικό με την τεχνολογία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αρχή 2, το ΥΠΕΘΑ μπορεί να επιδιώξει ευρύτερα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπου η σχετική συμβολή είναι πιο σημαντική ή για την αντιμετώπιση άλλων ειδικών περιστάσεων.
Αρχή 4 – Δικαιώματα συμμετεχόντων στο Defense IP
Ο συμμετέχων θα λάβει άδεια (με τα κατάλληλα δικαιώματα για άδεια χρήσης του IP υπεργολάβου) για τους σκοπούς της ανάληψης ανάπτυξης της τεχνολογίας ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται στο πλαίσιο μιας σύμβασης καινοτομίας.
Ο συμμετέχων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει από το ΥΠΕΘΑ να χορηγήσει μια ευρύτερη άδεια IP και τα μέρη θα διαπραγματευτούν για να συμφωνήσουν τους όρους μιας τέτοιας άδειας σύμφωνα με την αρχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η εθνική ασφάλεια, η συμβολή στη σχετική τεχνολογία και αντίστοιχους κινδύνους και οφέλη και για τα δύο μέρη.
Αρχή 5 – Συνεργατική ανάπτυξη από πολλούς Συμμετέχοντες
Προτεραιότητα του ΥΠΕΘΑ είναι να συνάπτει Συμβάσεις Καινοτομίας με έναν μόνο «Κύριο» Συμμετέχοντα, με όλους τους άλλους συμμετέχοντες να προσδιορίζονται στη σύμβαση καινοτομίας ως υπεργολάβοι.
Ο “Κύριος” Συμμετέχων θα παρέχει άδειες (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει σε άλλο -δηλαδή υπεργολάβοι), όπως περιγράφεται στην Αρχή 3 παραπάνω.
Ωστόσο, σε περιορισμένες περιπτώσεις, το ΥΠΕΘΑ μπορεί να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε μια ενιαία σύμβαση καινοτομίας με όλους τους Συμμετέχοντες.
Αρχή 6 – IP τρίτου μέρους
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το ΥΠΕΘΑ έχει λάβει άδειες όλων των IP τρίτων με τους καλύτερους διαθέσιμους εμπορικούς όρους
Αρχή 7 – Προστασία για εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες
Οι συμβάσεις καινοτομίας θα περιλαμβάνουν ένα πλαίσιο για την προστασία του απορρήτου των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Παράλληλα διευκολύνουν την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών στο βαθμό που είναι απαραίτητο, για την ανάληψη της ανάπτυξης της τεχνολογίας στο πλαίσιο της Σύμβασης Καινοτομίας.

Υ.Γ

Η ανωτέρω πρόταση περιέχει προσωπικές απόψεις και πληροφορίες από την “DEFENCE INNOVATION HUB INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY” του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας.

Διαβάστε το σχετικό σχόλιο στον σύνδεσμο της διαβούλευσης που ακολουθεί : http://www.opengov.gr/mindefence/?p=7038&cpage=33#comment-44976

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags