Θεμελιώδεις Στόχοι & Πυλώνες για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Οι πολιτικές αναβάθμισης και στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας στον τομέα της άμυνας. 

Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν το πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας , έτσι ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά πρωτίστως στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών.

 1. Πολιτική Αμυντικής Βιομηχανίας Η καθιέρωση μιας συνεκτικής πολιτικής για την αμυντική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας. Η πολιτική αυτή πρέπει να ορίζει σαφείς κανονισμούς και διαδικασίες & κριτήρια  ενίσχυσης των αμυντικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αποτελεσματική και αποδοτική παραγωγή.
 2. Προτεραιότητες Βιομηχανικής Δυνατότητας Η καθορισμένη προτεραιότητα των βιομηχανικών δυνατοτήτων εστιάζει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση των τομέων που είναι ουσιώδεις για την αμυντική ικανότητα της χώρας..
 3. Ολοκληρωμένο Επενδυτικό Πρόγραμμα Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδύσεων θα παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών.
 4. Στρατηγική Εξαγωγών Άμυνας Η διαμόρφωση σαφούς στρατηγικής για τις εξαγωγές αμυντικού υλικού ενισχύει την παγκόσμια προβολή και την οικονομική βιωσιμότητα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
 5. Στρατηγική Αμυντικής Τεχνολογίας σε βάθος δεκαετίας Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα υπηρετούν τις μελλοντικές αμυντικές ανάγκες.
 6. Κέντρα Ανάπτυξης ΒιομηχανίαςΗ δημιουργία κέντρων που θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας θα συμβάλει στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις ανάγκες της βιομηχανίας, με βάση την Στρατηγική Αμυντικής Τεχνολογίας
 7. Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα Η αξιοποίηση των ερευνητικών δομών, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του χώρου και θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων & την από κοινού ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων στον χώρο της άμυνας
 8. Εξαγωγικοί Κόμβοι Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Η δημιουργία εξαγωγικών κόμβων θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και θα ενισχύσει την παρουσία τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
 9. Φορολογικό Κίνητρο Έρευνας και Ανάπτυξης Η παροχή φορολογικών κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Εργαλεία Πολιτικών Αμυντικής Βιομηχανίας

Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί ενιαίο και ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικών που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διατήρηση των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας. 

Τα εργαλεία που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό καθορίζουν τους στόχους και τους πυλώνες για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.

 1. Πρόγραμμα-Σχέδιο Ικανοτήτων Αμυντικής Βιομηχανίας Αυτό το πρόγραμμα πλαισιώνει και καθοδηγεί τη συμμετοχή της αμυντικής βιομηχανίας σε μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της βιομηχανίας για την παραγωγή-συμπραραγωγή αμυντικού υλικού και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ εντάσσεται και η συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά & Νατοϊκά ερευνητικά & αναπτυξιακά Αμυντικά προγράμματα.
 2. Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και Τεχνολογιών Αιχμής Υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εισέρχονται ή εργάζονται στην αμυντική βιομηχανία. Χρηματοδοτεί την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με τη δυνατότητα ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων, επικεντρώνοντας στην έρευνα και τις επενδύσεις που σχετίζονται με τεχνολογίες αιχμής.
 3. Γραφείο Αμυντικών Εξαγωγών Παρέχει εξατομικευμένη βοήθεια και στοχευμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια του εξαγωγών μιας εταιρείας. Αυξάνει τις ευκαιρίες για αμυντικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές.
 4. Συμμετοχή στη Σχεδίαση της Αμυντικής Πολιτικής Μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για συμμετοχή της βιομηχανίας στις προμήθειες αμυντικού υλικού, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
 5. Σχέδιο Προτεραιοτήτων Δυνατοτήτων Αμυντικής Βιομηχανίας Παρέχει καθοδήγηση στη βιομηχανία για εταιρικό σχεδιασμό και επενδύσεις που σχετίζονται με τις προτεραιότητες της βιομηχανικής ικανότητας της Άμυνας.
 6.  Εξειδικευμένη γνώση
  Η ανάπτυξη και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εκπαίδευση. Συνεπώς, η δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών που θα επικεντρώνονται στους παραπάνω πυλώνες αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Επιπλέον, η σύνδεση των προγραμμάτων με τη βιομηχανία και τις ανάγκες της άμυνας θα εξασφαλίζει ότι οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία και θα μπορούν να συνδράμουν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαίδευση θα συμβάλει ουσιαστικά στην προετοιμασία εξειδικευμένων επαγγελματιών που θα υποστηρίξουν την αμυντική βιομηχανία προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. 
 7.  Δημιουργία Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας Δημιουργία υπουργείου που θα συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την απερίσπαστη προώθηση των πολιτικών για την ασφάλεια της χώρας
 8. Αξιοποίηση αποφοίτων Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας της Σχολής Ικάρων & Μηχανικών λοιπών ΑΣΕΙ (ΣΣΕ & ΣΝΔ)

Οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας (ΣΜΑ) και οι μηχανικοί των λοιπών ΑΣΕΙ, διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στο σχέδιο ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. 

Οι τομείς που ακολουθούν εστιάζουν στην Αεροναυπηγική & Αεροδιάστημα και στον ρόλο των αποφοίτων της ΣΜΑ, σε ορισμένους τομείς και της ΣΤΥΑ (νυν ΣΜΥΑ), που μπορεί να διαδραματίσουν:

 • Αεροπορική Τεχνολογία & Ανάπτυξη:  Συμμετοχή στη σχεδίαση αεροσκαφών, drones & ηλεκτρονικών συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση των αεροναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας.
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση: Συμμετοχή στην εκπαίδευση νέων μηχανικών στον τομέα της αεροπορικής τεχνολογίας και αμυντικής βιομηχανίας.
 • Έρευνα :Αναπτυξιακές-Τεχνολογικές έρευνες: Συμμετοχή σε προηγμένα & καινοτόμα τεχνολογικά  προγράμματα που αφορούν την αεροπορική  αμυντική βιομηχανία.Καινοτομία στον τομέα των αεροπορικών τεχνολογιών
 • Συντήρηση και Υποστήριξη:Συμμετοχή στην ανάπτυξη προγραμμάτων συντήρησης που ενισχύουν τη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών.
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός:Συμβολή στο σχεδιασμό καινοτόμων αμυντικών συστημάτων. Συνεισφορά στη στρατηγική σχεδίαση των τεχνολογικών & αμυντικών προγραμμάτων της χώρας.

Οι απόφοιτοι της ΣΜΑ αλλά και οι μηχανικοί των λοιπών ΑΣΕΙ , μπορούν να αναδειχθούν σε κρίσιμους παίκτες στην ανάπτυξη και στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας μέσω της εξειδίκευσής τους σε τομείς που καλύπτουν τις ειδικότητές τους.

Οι ανωτέρω πολιτικές αντιπροσωπεύουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδυάζει την υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας, με την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. 

Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας & η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων Άμυνας, Ανάπτυξης, Παιδείας και Οικονομίας αποτελεί το θεμέλιο για την επιτυχή υλοποίηση αυτών των πολιτικών.

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags