Von Karman Vortex Street: Ένα Κλασσικό Αεροελαστικό Πρόβλημα

Δημήτριος Κετσέας
Δημήτριος Κετσέας

MSc ΕΜΠ, MSc ΕΑΠ, Μηχανικός ΣΜΑ

Εισαγωγή

Στον κόσμο της ρευστοδυναμικής, ο ΄΄δρόμος΄΄ Von Karman αναδύεται ως μια συναρπαστική εκδήλωση των αεροδυναμικών φαινομένων σε μία κατασκευή. Είναι δηλαδή ένα κλασσικό πρόβλημα που ανήκει στην οικογένεια της αεροελαστικότητας, του οποίου η φύση μελετάται από τα μέσα του 20ού αιώνα. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο πήρε το όνομά του από τον διακεκριμένο φυσικό Theodore von Karman, είναι μία θεμελιώδης και περίπλοκη περίπτωση της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων που διέπουν τη ροή ρευστών γύρω από στερεά.

Κατανόηση του Φαινομένου

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η περιοδική απόρριψη στροβίλων (vortex shedding) στο ομόρρους (wake) ενός κυλινδρικού σώματος (ή άλλου bluff body) που περικλείεται από ένα ρευστό (βλ. Εικόνα 1). Την μορφή της έκλυσης στροβίλων (συχνότητα, απόσταση κάθετη και οριζόντια, διάμετρος, κλπ…) ορίζει η αλληλεπίδραση μεταξύ της δυναμικής των ρευστών και των ασταθειών του ομόρρους.

Εικονα 1
Εικόνα 1. Von Karman Street – Πηγή: An album of fluid motion, Milton van Dyke

Η οδός Von Karman προκύπτει από την εγγενή αστάθεια του πεδίου ροής. Αυτή η αστάθεια οδηγεί στην περιοδική εναλλαγή του σημείου αποκόλλησης της ροής και ταυτόχρονα στην περιοδική αποβολή στροβίλων κατά μήκος της επιφάνειας του σώματος, με τα σημεία έκλυσης να εναλλάσσονται γύρω από την περιφέρεια αυτού. Οι δίνες που προκύπτουν παρουσιάζουν διακριτές δομές ροής και εναλλασσόμενες κατευθύνσεις περιστροφής καθώς διαδίδονται κατάντη. Αυτή η διαδικασία αποκόλλησης, που χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό και τη συναγωγή διαδοχικών στροβίλων, δημιουργεί το σχηματισμό του διακριτού μοτίβου “δρόμου” που χαρακτηρίζει και ονοματίζει το φαινόμενο αυτό (βλ. Εικόνα 2).

Εικονα 2
Εικόνα 2. Von Karman Street with streamlines – Πηγή: An album of fluid motion, Milton van Dyke

Η δυναμική εκδήλωση του Von Karman Vortex Street περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα καθεστώτων ροής, από στρωτή, μεταβατικής έως πλήρως τυρβώδους, δηλαδή για διάφορους αριθμούς Reynolds και ταυτόχρονα για διάφορους αριθμούς Strouhal. Μέσω προηγμένων αριθμητικών προσομοιώσεων και πειραμάτων, ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν τους μηχανισμούς της αποβολής δινών και τις επιπτώσεις της σε διάφορους τομείς, προωθώντας την κατανόηση της ρευστοδυναμικής και της αεροελαστικότητας σε μηχανολογικές εφαρμογές.

Πρακτικές Εφαρμογές

Το φαινόμενο αυτό όπως και η ευρύτερη οικογένεια στην οποία ανήκει, έχει βαθιές επιπτώσεις σε διάφορους κλάδους της μηχανικής, ιδιαίτερα σε προβλήματα αεροδιαστημικής και πολιτικών μηχανικών. Οι μηχανικοί αξιοποιούν τις αρχές του για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της απόδοσης αεροδυναμικών κατασκευών, από πτερύγια, αεροτομές, πτέρυγες μέχρι και γέφυρες, ουρανοξύστες. Με χρήση προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) και στερεοδυναμικής (CSD) και σε συνδυασμό με πειράματα επιδιώκεται ο ακριβέστερος χαρακτηρισμός των φαινομένων έκλυσης δινών, δίνοντας στους μηχανικούς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν βελτιστοποιημένα σχέδια πτερύγων που ελαχιστοποιούν τις απώλειες ενέργειας και μεγιστοποιούν την αεροδυναμική απόδοση.

Εκτεταμένες εφαρμογές εντοπίζονται επίσης στον τομέα του δομικού σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης αυτού. Οι μηχανικοί αξιοποιούν τις αρχές της έκλυσης στροβίλων (vortex shedding) για να μετριάσουν τις επιβλαβείς συνέπειες των δονήσεων που προκαλούνται από τον άνεμο σε αρχιτεκτονικές κατασκευές, όπως όπως αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη δομική τους ακεραιότητα και ανθεκτικότητα. Όμως η μελέτη της οδού Von Karman Vortex επεκτείνεται και πέρα από τις πρακτικές εφαρμογές που αναφέρθηκαν γιατί προσφέρει βαθιά γνώση των θεμελιωδών φαινομένων της δυναμικής των ρευστών. Το φαινόμενο αυτό ρίχνει φως στην περίπλοκη δυναμική που διέπει τις διεργασίες αποβολής στροβίλων, επιτρέποντας την εμβάθυνση στην καρδιά παρόμοιων προβλημάτων αεροελαστικότητας και δυναμικών συστημάτων.

Μελλοντική Στόχευση

Η χρήση της οδού Von Karman σε μηχανολογικές εφαρμογές επικεντρώνεται στην κατανόηση της ομοιότητας του φαινομένου με αντίστοιχα αεροδυναμικά και αεροελαστικά προβλήματα, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί λειτουργείας αυτών των προβλημάτων. Οι μηχανικοί παλεύουν με την πολυπλοκότητα των ασταθειών της ροής, των τυρβωδών διακυμάνσεων, με την περίπλοκη δυναμική του παθητικού και ενεργού ελέγχου της ροής και με τον έλεγχο της έκλυσης των στροβίλων, προσπαθώντας να βελτιστοποιήσουν την απόδοση κάθε κατασκευής η μηχανισμού και παράλληλα να μετριάσουν τις ανεπιθύμητες επιδράσεις που είναι εγγενείς στα φαινόμενα αποκόλλησης στροβίλων. Κεντρικό ρόλο στην αποτελεσματική χρήση της οδού Von Karman έχει η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών χειρισμού δινών με στόχο τον μετριασμό των ανεπιθύμητων ενεργειών και την ενίσχυση των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε πρακτικά σενάρια (βλ. Εικόνα 3).

Εικονα 3
Εικόνα 3. Flow control technique using a VG (Vortex Generator) – Πηγή: https://ultralightdesign.wordpress.com/2017/11/29/into-the-vortex/

Οι κυριότερες προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση μίας σειράς παθητικών και ενεργητικών στρατηγικών ελέγχου (active and passive flow control), κάθε μία από τις οποίες είναι προσαρμοσμένη για την εκμετάλλευση συγκεκριμένων φαινομένων ροής και τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων σε διάφορες μηχανολογικές εφαρμογές. Με αυτές τις τεχνικές επιτρέπεται η διαταραχή του μηχανισμού λειτουργίας του φαινομένου, αμβλύνοντας το πλάτος των επιτρεπτών δομικών ταλαντώσεων μέσω της ελεγχόμενης απόσβεσης των φαινομένων συντονισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές ενεργού ελέγχου της ροής καθώς παρέχουν στους μηχανικούς πρωτοφανή έλεγχο της δυναμικής της ροής, επιτρέποντας τη στοχευμένη καταστολή των ασταθειών αποκόλλησης στροβίλων και τη δυναμική αναδιαμόρφωση της ροής.

Βιβλιογραφία

Μ. Van Dyke, (1988), An album of Fluid Motion, The Parabolic Press
Y. C. Fung, (1993), An Introduction to THE THEORY OF AEROELASTICITY, Dover Publications
E. H. Dowell, (2015), A Modern Course in Aeroelasticity, Springer
R. G. Harris, (1921), Vibrations of Rafwires, Aeronautical Research Committee, His Majesty’s Stationery Office
J. P. Den Hartog, Transmission Line Vibration Due to Sleet, Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 51, Iss. 4, Pg. 1074-1076
A. Roshko, (1960), Experiments on the flow past a circular cylinder at very high Reynolds number, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 10, Iss. 3, Pg. 345–356
G. Birkhoff, (1952), Formation of Vortex Streets, Journal of Applied Physics, Vol. 24, Pg. 98–103
T. Von Karman, (2013), On the mechanism of the drag a moving body experiences in a fluid, English translation, Progress in Aerospace Sciences, Vol. 59, Pg. 13–15

Κοινοποίηση

Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα

Tags